Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση διαγράμμισης έμπροσθεν εισόδου οικίας (επί της οδού Ρ. Φεραίου 50)

31-03-2020

Έγκριση τοποθέτησης καθρέπτη κυκλοφορίας (επί της οδού Δωδεκανήσου στη διασταύρωσή της με την οδό Σάμου στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 41).

31-03-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

31-03-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

31-03-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

31-03-2020

Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Α΄/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου.

30-03-2020

Έγκριση σύναψης σύμβασης του Δήμου Χαϊδαρίου με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)»

30-03-2020

Έγκριση Απόφασης Δημάρχου –Έκτακτη απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης

30-03-2020

Έγκριση χρονικής παράτασης Σύμβασης που αφορά στο Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου».

30-03-2020

Σύναψη συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τετράμηνης (4) διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 206 του Ν. 3584/2007, για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊου covid-19.

23-03-2020

copyrights © 2020 Evolution Projects